Gratis verzending vanaf €50 in BE | Gratis verzending vanaf €75 in NL
Gratis ophalen in een van onze shops ✓
WE ♡ TO REDUCE & RECYCLE
 • Nederlands
 • GDPR / Privacy

  UITGEGEVEN DOOR:

  Atelier Olala (werknaam als onderdeel van AIMconsulting BVBA)
  Kanonniersweg 4
  BE-2820 Bonheiden
  BTW BE 0886.933.653

  VERSIE: 2.0 - LAATST BIJGEWERKT OP: 09 april 2020


  INHOUD

  • Inleiding                                            
  • Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens
  • Van wie verzamelen wij persoonsgegevens                                  
  • Welke persoonsgegevens verzamelen wij                                                                                
  • Met wie delen wij uw persoonsgegevens                                                                                
  • Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
   • Persoonsgegevens die wij moeten bewaren krachtens de wet 18/09/17
   • Andere persoonsgegevens     
  • Welke rechten heeft u                                                                                                   
  • Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens                                                                    
   • Cookies  
   • Links met andere websites   
  • Vragen             

   

  INLEIDING

  Uw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer u beroep op ons doet, deelt u ons immers persoonsgegevens mee. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. In deze Privacyverklaring leest u hoe wij dit doen. Huidige verklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Atelier Olala (hierna ook “wij”), alsook op onze website/webshop www.atelierolala.be

  In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in de verklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen. Door het gebruik van onze diensten en/of website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacyverklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.

   

  VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

  De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Atelier Olala, als merknaam van de vennootschap AIMconsulting BVBA. De zetel van de verantwoordelijke is gelegen te 2820 Bonheiden, Kanonniersweg 4, met als ondernemingsnummer 0883.933.653. Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht bij Atelier Olala op het bovenstaande adres of via e-mail ([email protected]).

   

  VAN WIE VERZAMELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

  Atelier Olala verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen (en bedrijven) met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben. Het gaat dus om gegevens van onze huidige klanten, leveranciers, opdrachtgevers en werknemers, maar ook over potentiële klanten en potentiële werknemers.

   

  WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

  Wij verzamelen enkel persoonsgegevens wanneer u beslist om deze aan ons, al dan niet via de website, mee te delen. Wij verzamelen naam en contactgegevens, persoonlijke gegevens (zoals geslacht, geboortedatum, gezinssituatie, persoonlijke voorkeuren van verzorgingsproducten, keuzes van workshops, facturatiegegevens indien van toepassing), alsook alle andere gegevens die u ons bezorgt. Deze verwerking behoort enerzijds tot het gerechtvaardigd belang van Atelier Olala, met name de mogelijkheid om haar administratie bij te houden en betaling te bekomen van de door haar geleverde diensten en anderzijds rust er een wettelijke verplichting op Atelier Olala om haar boekhouding te voeren.

  De persoonsgegevens kunnen ook afkomstig zijn van openbare bronnen zoals de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en de bijlagen ervan, de Nationale Bank van België (Balanscentrale) en dergelijke. Verder verzamelen wij de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen. U kan onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. Op onze website staat ook een contactformulier waar bezoekers informatie dienen te geven zoals naam, adres, e-mail en/of andere gegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om het verzoek van de bezoeker af te kunnen handelen en met deze in contact te komen. Deze informatie wordt louter voor dit doel gebruikt, wordt niet permanent opgeslagen en wordt niet verstrekt aan derden.

  Atelier Olala verwerkt persoonsgegevens voor het uitsturen van mailings over onze producten en diensten waarvan wij denken dat zij voor u van belang kunnen zijn. Het versturen van mailings naar onze klanten behoort tot ons gerechtvaardigd belang. Het is zowel in uw als in ons belang dat onze klanten op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten en nieuwe diensten. U kan ten alle tijden afzien van deze mailings door uit te schrijven.

   

  MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

  Overeenkomstig wat voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan organisaties of entiteiten wiens tussenkomst als onderaannemer voor rekening en onder de controle van de verantwoordelijke vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal Atelier Olala de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hiermee uitdrukkelijk mee instemde. Atelier Olala doet een beroep op onderaannemers voor bepaalde werkzaamheden uit te voeren; bv. het huren van een feestzaal of werklocatie; het inhuren van een gespecialiseerde persoon in het gegeven van bepaalde uiteenzettingen of workshops.

  Atelier Olala heeft alle maatregelen genomen die nodig zijn om een goed beheer van de website en van haar informatiesysteem te verzekeren. Wij kunnen de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetgeving en aan de reglementering te voldoen, of om de rechten of de goederen van het Atelier, van haar klanten, van haar website en/of van u te verdedigen en/of te beschermen.

   

  HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

  PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ MOETEN BEWAREN KRACHTENS DE WET VAN 18/09/2017

  Dit betreft de identificatiegegevens en het afschrift van de bewijsstukken omtrent onze cliënten, de interne en externe lasthebbers alsmede de uiteindelijke begunstigden van onze cliënten. Deze persoonsgegevens worden, in overeenstemming met artikel 60 van de Wet van 18 september 2017, bewaard tot uiterlijk tien jaar na het einde van de zakelijke relatie met de cliënt of te rekenen vanaf de datum van een occasionele verrichting.

  ANDERE PERSOONSGEGEVENS

  De persoonsgegevens van de andere dan hierboven vermelde personen worden slechts bewaard gedurende de termijnen zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving zoals de boekhoudwetgeving, de fiscale wetgeving en de sociale wetgeving.

  Na het verstrijken van de respectievelijke termijnen worden de persoonsgegevens gewist, tenzij een andere geldende wetgeving een langere bewaartermijn voorziet.

   

  WELKE RECHTEN HEEFT U?

  U kan ons te allen tijde verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of geheel of gedeeltelijk te wissen. U kan ook vragen om de persoonsgegevens die u ons heeft gegeven in een gestructureerde, gangbare en elektronische vorm te ontvangen. Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming steeds (geheel of gedeeltelijk) intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen.

  Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan [email protected]. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten. Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen. Wanneer u op een bepaald moment vindt dat één van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. (zie: https://www.privacycommission.be ).

   

  HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

  Atelier Olala heeft de nodige fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen zodat uw persoonsgegevens veilig, correct en up-to-date gehouden worden. Specifiek trachten wij ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens die in ons bezit zijn te vermijden.

  COOKIES

  Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies op de computer van de bezoeker worden geplaatst. Wij doen dit enkel en alleen om uw ervaring op onze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Zo kunnen wij bv. uw taalkeuze onthouden.

  Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers op andere websites te volgen. Bovendien zijn die cookies nodig voor een goede werking van de website. Wilt u toch geen cookies gebruiken, dan kan u dit verhinderen via een instelling in uw internetbrowser. Raadpleeg hiervoor de help functie van de internetbrowser.

  LINKS MET ANDERE WEBSITES

  Onze website bevat mogelijks links naar andere websites. Deze Privacyverklaring geldt enkel voor onze website. We raden u dan ook aan de Privacyverklaring van de andere websites te raadplegen. We zijn niet aansprakelijk voor het privacybeleid van andere websites, zelfs niet indien u deze website bezoekt via één van de links op onze website.

   

  VRAGEN

  Indien u vragen heeft over onze Privacyverklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, dan kunt u te allen tijde bij ons hiervoor terecht bij Atelier Olala na afspraak of per e-mail via [email protected].

   

  KLACHTEN

  Mochten er klachten zijn over producten of onze dienstverlening kan u deze melden via e-mail aan [email protected]. Wij beantwoorden alle vragen binnen de 14 dagen na ontvangst.

   

  ALGEMENE VOORWAARDEN

  Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of met onze firma worden gesloten. De klant erkent kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, zelfs indien zij in tegenstelling zouden zijn met eigen algemene of bijzondere voorwaarden.

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »